Во март целата потрошена електрична енергија била од домашно производство

Според податоците на Државниот завод за статистика, во март 2023 година, вкупната потрошувачка по видови енергенти изнесува: 629 636 МWh електрична енергија, 34.556 мил. нм3 природен гас, 446 502 тон јаглен и 104 814 тони нафтени продукти.

Бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија е целосно обезбедена од бруто-домашното производство на електрична енергија, додека 99.7 % од вкупната потрошувачка на јаглен се употребени за производство на електрична енергија.