Објавени огласи за четири мерки за подобрување на конкурентноста на деловните субјекти
Foto

Објавени огласи за четири мерки за подобрување на конкурентноста на деловните субјекти

Министерството за економија објави четири јавни повици во рамки на Програмата за конкурентност и иновации и претприемништво за 2020 година наменети за поддршка на домашните компании.

Како што соопшти Министерството за економиија објавени се јавните повици за субвенционирање микро, мали и средни претпријатија, за финансиска поддршка на женско претприемништво, за поддршка за развивање, одржување и применување на социјално прифатливи практики и јавниот повик за поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од преработувачката индустрија.

Предмет на јавниот повик  за субвенционирање микро, мали и средни претпријатија е тие да  вработуваат над три лица, односно, две лица доколку апликантот e претпријатие во сопственост на жена (над 50 отсто) и управувано од жена, преку субвенционирање 50 отсто од докажаните трошоци, но не повеќе од 300.000 денари вкупно по апликант, направени за набавка на опрема и алати. За оваа мерка предвидени се средства во вкупен износ од 14.000.000 денари во Буџетот на Министерството за економија. Крајниот рок за аплицирање по овој јавен повик е до 31 мај 2020 година.

Јавниот повик може да го најдете на следниот линк: http://www.economy.gov.mk/doc/2757

Предмет на јавниот повик за финансиска поддршка за женско претприемништво се субвенции на претпријатија во сопственост на жени (над 50 отсто) и управувани од жени, преку кофинансирање на 50 отсто од докажаните трошоци, но не повеќе од 120.000 денари по апликант направени за набавка на опрема и алати, уредување/подобрување на деловниот простор, воведување софтверски решенија (50 отсто од докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000 денари). За оваа мерка во Буџетот на Министерството за економија предвидени се средства во вкупен износ од 1.500.000 денари. Крајниот рок за аплицирање по овој јавен повик е до 31.05.2020 година.

Јавниот повик може да го најдете на следниот линк: http://www.economy.gov.mk/doc/2758

Предмет на јавниот повик е надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти  за развој на деловен субјект, за развој на производ и развој на пазар. За оваа намена во Буџетот на Министерството за економија се предвидени 4.500.000 денари. Со оваа мерка се поддржува: изработка на техничка документација за нов производ, односно за подобрување на постојниот производ и/или изработка на индустриски дизајн /редизајн на производ, изработка на студии за истражување на пазарот и/или маркетинг стратегија и/или активности за развој на бренд, набавка, имплементација, сертификација и обука за стандарди (MKC EN ISO 50001;  MKC EN ISO 14001; MKC EN ISO 45001; MKC EN ISO 31000); хармонизирани и други стандарди и стандардизациски документи од областа на преработувачката индустрија, експертска поддршка во развивање/имплементација на проект за оптимизација на производството  преку воведување нови бизнис модели со напредни производни и менаџерски филозофии во насока на унапредување на продуктивноста и квалитетот и намалување на трошоците, развивање и имплементација на проекти за дигитална трансформација на претпријатијата од преработувачка индустрија, кофинансирање дел од трошоците за соработка меѓу компаниите и универзитетите, експертска анализа и изработка на техничка–проектна документација или студија за техничка изводливост, изработка на проектна документација за поставување на фотонапонски панели за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

Министерството за економија го надоместува делот на трошоците во висина од 75 отсто од докажаните трошоци на барателот, но не повеќе од 300.000 денари поединечно за секој барател.

Јавниот повик може да се најде на следниот линк: http://www.economy.gov.mk/doc/2756

0 Коментари

Остави коментари