Нови информациски системи за управување со јавните финансии во вредност од 24,9 милиони евра

Преку проект тежок  окоплу 25  милиони евра ќе се воспостават три нови информациски системи со кои ќе се подобри ефикасноста, транспарентноста и одржливоста на јавните расходи и ќе се зголеми ефективноста на администрирањето на приходите.

Дваесет милиони евра се заем од Светска банка, а скоро 5 милиони евра се грант од ЕУ.