Долгови на општини

Општините тонат во долгови и покрај обидот на Владата во 2018 година да им помогне со финансиска инјекција од 50 милиони евра. Па така, гледано по општини и бројот на жители согласно пописот од 2002 година, Охрид има 42.033 жители  и долг од 6. 693.227 евра додека по глава на жител долгот е 159 евра. 

Тетово, е со долг од 11,937,984 евра а  има 86.580 жители и долг од 137 евра по глава на жител. Куманово, е со долг од 85,146 евра  и вкупен број на жители, согласно пописот од 2002 година, 70.842 жители но има и долг од по 1 евро по глава на жител. 

Меѓу општините со поголем долг е и општина Гостивар која има долг од 5,449,071 евра и население од 35.847 жители но и долг од 152 евра по глава на жител. 

Од скопските општини, Карпош е со долг од 4,160,549  но и број на жители од 59.666 жители но и долг од 69 евра по глава на жител. 

Експертите алармираат дека Владата треба да им помогне на општините да излезат од долговите но овој пат тоа да не биде како во 2018 година, туку потенцираат дека  Владата тоа треба да го направи преку јасно воспоставена фискална и финансиска дисциплина кон општините, преку создавање механизми за рано предупредување и детектирање на општините кои запаѓаат во долгови. 

Експертите велат дека треба и да постои и механизам кој ќе лоцира и одговорност  во општините, кај секој еден кој ќе го направи долгот да даде објаснување а преку закон да се пропипше дека ќе се прави ревизија на финансиите на општините барем на секој три години, бидејќи според професорот се до сега постојат општини кои никогаш не биле предмет на ревизија на нивното финансиско работење.

 

Попис на население 2002 година 

Охрид - 42.033 жители

Тетово -  86.580 жители 

Куманово – 70.842 жители 

Гостивар -  35.847 жители 

Карпош -  59.666 жители 

 

Трет квартал - доспеани, а неплатени обврски за тековна фискална година 

2021

Охрид – 6,693,227

Тетово – 11,937,984 евра

Куманово – 85,146 евра

Гостивар – 5,449,071 евра

Карпош – 4,160,549