24 анализа - Како да се надмине проблемот со недостаток на учебници во образованието?

Гости се Леонардо Змајшек младински амбасадор на Сојузот за Скопје, Лука Павичевиќ лидер на Сојузот на средношколците, Елизабета Наумовска директор на Државниот испитен центар и Вања Велева од в.д. педагошката служба.